Doelstelling

De vereniging dorpsraad Ugchelen geeft de gemeente Apeldoorn gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen betreffende het leef- en woonklimaat. Ook zorgt de dorpsraad ervoor dat klachten, op- en aanmerkingen en meningen van de bewoners doorgegeven worden aan de diverse daarvoor verantwoordelijke gemeenteorganen. De dorpsraad is een inspraakorgaan. Beslissingsbevoegdheid komt uitsluitend het gemeentebestuur toe. Inspraak is het gebruiken van de mogelijkheid om van beneden af invloed uit te oefenen op door hogerhand te nemen beslissingen. Om als inspraakorgaan goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat er met de bewoners een goede communicatie onderhouden wordt. Alleen dan weet de dorpsraad wat er in Ugchelen leeft en welke problemen er zijn. De bewoners vormen als het ware het platform, van waaraf de dorpsraad optimaal kan functioneren.

Om te vernemen wat er in het dorp leeft hanteert de dorpsraad meerdere instrumenten, zoals het dorpsmeldpunt, de algemene vergaderingen, informatieve voorlichtingsbijeenkomsten, bewonersavonden en contacten via de buurtvertegenwoordigers.